RSCM Cymru / Wales

Menter Gerdd/Operation Music

Menter Gerdd/Operation Music: a four-part programme for organists, worship leaders, choristers and particularly those congregations with little or no musical resources.

The RSCM is launching a major initiative in Wales designed to support organists, worship leaders, choristers and particularly those congregations with little or no musical resources, to make them more confident in using music as part of worship.

Read more …

 

Croeso i’r wefan ar gyfer yr Ysgol Frenhinol Cerddoriaeth Eglwysig (RSCM) yng Nghymru.

Mae’r RSCM yn darparu cefnogaeth ar gyfer cerddorwyr yr eglwys, arweinwyr addoliad a chlerigwyr mewn eglwysi sy’n aelodau dros Cymru, gyda’i ystod o gylchgrawn a cherddoriaeth cyhoeddiadau, rhaglenni hyfforddiant fel Voice for Life i gantorion o bob oed, a Church Music Skills ar gyfer y rhai sy’n arwain cerddoriaeth yn ystod addoliad yr eglwys.

Mae yna cyrsiau ar gyfer organyddion o bob safon, pobl ifanc ac ystod o ddigwyddiadau a drefnwyd gan bwyllgorau ardal gwirfoddol ar gyfer aelodaeth yng Nghymru o eglwysi sydd wedi cael eu cysylltiedig, aelodau unigol a ffrindiau hefyd.

Welcome to the website for the Royal School of Church Music in Wales.

The RSCM provides support for church musicians, worship leaders and clergy in affiliated churches throughout Wales, with its range of magazine and music publications, training programmes such as Voice for Life for singers of all ages, and Church Music Skills for those who lead music in worship.

There are also courses for organists of all standards, young people and a range of events organised by volunteer area committees for the membership in Wales of affiliated churches, individual members and friends.

 

Cliciwch ar y ddolen briodol isod i gael gwybodaeth am ddigwyddiadau yn eich ardal, gan gynnwys gwyliau corawl, gweithdai, a digwyddiadau “Meet, Eat and Sing”.

Gogledd Cymru (gynt Gogledd-Ddwyrain a Gogledd-Orllewin Cymru)
De-Ddwyrain Cymru (gynt Gwent a Morgannwg)
Abertawe ac Aberhonddu
Gorllewin Cymru / Dyfed

Yr RSCM Gydlynydd yng Nghymru yw Stuart Robinson, y gellir cysylltu ag ef drwy anfon e-bost at srobinson@rscm.com

Click on the appropriate link below to find out about events in your locality, including choral festivals, workshops, and “Meet, Eat and Sing” events.

North Wales (formerly North East and North West Wales)
South East Wales (formerly Gwent and Morgannwg)
Swansea and Brecon
West Wales / Dyfed

The RSCM’s Co-ordinator in Wales is Stuart Robinson, who can be contacted at srobinson@rscm.com

 

Gerddoriaeth sydd ar gael yn y Gymraeg o RSCM Music Direct:
John Harper: Cymun y Cymry
David Ogden: Does gan Grist gorff nawr, dim ond ti

Music available in Welsh from RSCM Music Direct:
John Harper: The Welsh Eucharist
David Ogden: Christ has no body now but yours